رضا راعی عمران

معرفی:

متولد / ۱۳۶۵ / آمل

مدیر هنری و طراح ارشد گرافیک

سوابق حرفه ای:

عضو رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران از سال

ناظــر فنــی چاپ / آموزشـــگاه کاچ / زیر نظـر سازمان فنـــی و حـــرفه ای کشـــور ۱۳۹۲۱۳۹۴

موسس گروه طراحان گرافیک آمل

کانون تبلیغاتی آرم || طراح گرافیک / آغاز: اسفند ۱۳۹۱ پایان: اسفند ۱۳۹۲

آژانس تبلیغاتی دریچه شمال || مدیرهنری و طراح ارشد گرافیک / آغاز: فروردین ۱۳۹۲ پایان: خرداد ۱۳۹۴

استودیو أون لول (عراق) || مدیرهنری و طراح ارشد گرافیک/ آغاز: آبان ۱۳۹۶ پایان: اردیبهشت ۱۳۹۷

استودیو دیزاین کاپر || مؤسس، مدیرهنری و طراح ارشد گرافیک/ آغاز: خرداد ۱۳۹۷ پایان: در حال فعالیت